Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej GSHDK.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gołdap.

§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz pieczęci.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

dążenie do popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa;
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórek, tkanek oraz narządów;
wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalność charytatywna;
działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
pomoc osobom niepełnosprawnym;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
praca na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Organizowanie akcji dla potencjalnych dawców szpiku wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Promocję zdrowego stylu życia – prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

3a)Promocję zdrowego stylu życia – prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi w celu kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy i rodzinie wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

5a)Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Współpracę z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Wnioskowanie o odznaczanie i nagradzanie osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Stworzenie własnych wzorów legitymacji, odznaczeń i wyróżnień oraz uchwalenie zasad ich przyznawania wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
a)Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Integracja środowisk honorowych dawców krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form wsparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocowych i terapeutycznych wg PKD 85.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

11a)Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi oraz angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.
Tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych wg PKD 88.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

15)Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego wg PKD 88.10.Z „Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych” – działalność nieodpłatna.

16)Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego wg PKD 88.10.Z „Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych” – działalność odpłatna.

17)Udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie i umysłowo wg PKD 87.20.Z „Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- działalność nieodpłatna.

18)Udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie i umysłowo wg PKD 87.20.Z „Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznym”- działalność odpłatna.

19)Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia (dystrybucja odzieży oraz żywności) – wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

2.Działalnosć określona w §8 i §9 jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność odpłatna.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

a)zobowiązała się do oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,

b)nie oddaje krwi lecz aktywnie będzie wspierała działalność Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, akceptacji wyrażonej przez Zarząd oraz opłaceniu składki członkowskiej.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§ 13

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga pisemnego oświadczenia o rezygnacji osoby posiadającej tytuł członka honorowego lub uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

4. Zgłaszania wniosków pisemnych do Zarządu w zakresie działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

§ 16

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 17

1. Członek wspierający ma prawa zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Zgonu członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące, po uprzednim upomnieniu;

b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władze Stowarzyszenia tworzą:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie decyduje o przeprowadzeniu formy głosowania.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 23

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 24

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze a raz na 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do Członków Stowarzyszenia nie później niż jeden tydzień kalendarzowy przed terminem.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie, po upływie 1 godziny – bez względu na liczbę obecnych, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia.
2. Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.
3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania rocznego Stowarzyszenia.
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

6. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
8. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji.

10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 29

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

3. Zarząd wybierany jest w głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5.Zarząd składa się z 3 do 6 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.

6.Udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.

7.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

8.Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30

Do uprawnień Zarządu należy:
1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

3.Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
8. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

9. Ustalenie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania.
10. Decydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz.

§ 31

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 32

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes do momentu wyboru nowego.

§ 33

Zarząd ma obowiązek umożliwić udział przedstawicielowi Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu.

§ 34

Na wniosek minimum trzech członków Stowarzyszenia Zarząd może powołać komisję: ds. krwiodawstwa i zdrowia, komisję ds. pomocy społecznej oraz komisję ds. edukacji i sportu.

Po powołaniu, komisje stają się organem opiniotwórczym i doradczym Zarządu.

§ 35

Powołanie komisji ma służyć realizacji celów statutowych poprzez współdziałanie członków Stowarzyszenia zainteresowanych konkretnym zakresem działań tj: krwiodawstwem oraz promocją zdrowia, pomocą społeczną lub edukacją i sportem.

§ 36

Komisja może składać z minimum 3 członków Stowarzyszenia. Spośród członków Komisji wybrany zostaje Przewodniczący Komisji.

§ 37

Członkowie Komisji tworzą projekty działań oraz wydają opinię w sprawach związanych z działalnością Komisji. Przewodniczący przedstawia wnioski oraz projekty Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 38

Przewodniczący Komisji ma prawo brać udział w obradach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39

Regulamin oraz zakres działania Komisji określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 40

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 osób: przewodniczącego komisji, wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji oraz członków.

4. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić osoby, które nie są członkami zarządu oraz nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
6. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

7. Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji powołuje się na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia. Kadencja trwa pięć lat.

8. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 41

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium po upływie kadencji,
3. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków,

5.Wnioskowanie o odwołane Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 42

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej oraz udziału w konkursach oraz projektach unijnych.

§ 43

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 44

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 45

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie;
b) dotacje;
c) darowizny, zapisy i spadki;
d) dochody z ofiarności publicznej;

e) sponsoring;

f) zbiórki publiczne, kampanie;

g) nawiązki sądowe;

h ) kredyty, pożyczki.
2. Funduszem i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie środków trwałych wymaga uchwały Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 46

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub Prezes jednoosobowo.

§ 47

Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
e) uzyskiwanych dochodów dzielić pomiędzy członków stowarzyszenia;
f) wprowadzać do organu kontrolnego osób które są członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Osoby te nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

g) przeznaczyć uzyskanych środków finansowych na cele inne niż statutowe.

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 48

1.Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia.

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.