Historia

Początek

Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zostało założone 31 lipca 2009r. Założycielami byli: Agnieszka Skok, Emilia Osińska oraz Marcin Białous. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego, 3 września 2009r. Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, a postanowieniem z 14.09.2012r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.Jest kontynuacją powstałego 17.04.2003r. Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Nasze cele

Podstawowe cele, dla których powstało Nasze stowarzyszenie to:

 • dążenie do popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, transplantacji komórek, tkanek oraz narządów;
 • wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
 • pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • praca na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

1) Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

2) Organizowanie akcji dla potencjalnych dawców szpiku wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

3) Promocję zdrowego stylu życia – prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

3a) Promocję zdrowego stylu życia – prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

4) Inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi w celu kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy i rodzinie wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

5) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

5a) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

6) Współpracę z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

7) Wnioskowanie o odznaczanie i nagradzanie osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Stworzenie własnych wzorów legitymacji, odznaczeń i wyróżnień oraz uchwalenie zasad ich przyznawania wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

8) Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

8a) Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz edukacyjnych wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

9) Integracja środowisk honorowych dawców krwi wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

10) Organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form wsparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocowych i terapeutycznych wg PKD 85.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

11) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

11a) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

12) Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi oraz angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

13) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność nieodpłatna.

14) Tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych wg PKD 88.99.Z „Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” – działalność odpłatna.

Nasze Stowarzyszenie uzyskało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:
Dane KRS: GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Członkowie honorowi:
Jacek Olszewski
Jacek Rakowski
Paweł Drawert

Oficjalny fotograf Stowarzyszenia:
Marta Gawryluk

Wykonanie logo Stowarzyszenia:
Maciek Mocarski